شرکت توسعه راههای ایران

سابقه اجرای بیش از 4000 کیلومتر راه اصلی و فرعی، 500 کیلومتر آزادراه، بیش از 20 کیلومتر تونـل، 400 پل بزرگو ساخت بیش از 10 فـرودگـاه، شرکت را به عنوان یکی از شرکت های معتبر راه سازی در منطقه خاورمیانه معرفی می کند.